Blog, Regulamente

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale – „Celebreaza luna iubirii cu Bilenegre.ro”

REGULAMENTUL Campaniei Promotionale

„Celebreaza luna iubirii cu Bilenegre.ro”
08.02.2023 – 28.02.2023

Sectiunea 1. Organizator campaniei

1.1 Organizatorii campanii promotionale “Celebreaza luna iubirii cu Bilenegre.ro ” (numita in cele ce urmeaza “Campania”) sunt:
• MLL General CONCEPT SRL, cu sediul in Zambetului, nr 18, sector 6, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/10405/2016, cod unic de inregistrare fiscala RO36389775.
• AQUA Publis SRL, cu sediul in Calea Calarasi 81, Sector 3, Bucuresti inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J40/17780/2007 cod unic de inregistrare fiscala RO22459838, numiti in cele ce urmeaza “Organizator”.
1.2 Campania este organizata pentru promovarea produselor tuturor marcilor comercializate de catre “Organizaror”, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. 

Sectiunea 2. Durata si locul de desfasurare

2.1 Campania promotionala „Celebreaza luna iubirii cu Bilenegre.ro” se va desfasura in perioada 08 februarie 2023 pana la 28 februarie 2023.
2.2 Campania este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul României in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin intermediul paginii de  web: https://www.bilenegre.ro .

Sectiunea 3. Regulamentul Campania promotionale

3.1 Regulamentul este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe durata Campania promotionale, prin publicarea acestuia pe website: https://www.bilenegre.ro.
3.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adiţionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe site-ul mai sus mentionat.

Sectiunea 4. Dreptul de participare si produsele participante

4.1 La aceasta Campanie poate participa orice persoana fizica, cu domiciliul in Romania, cu varsta de peste 18 ani, cu exceptia angajatilor Organizatorilor, ai Agentiilor si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea Campaniei, precum si a membrilor familiilor acestora (copii, parinti, sot/sotie).
4.2 La Campanie participa toate produse comercializate/distribuite in perioada Campaniei pe piata din Romania de catre Organizator precum si toate pachetele promotionale existente in piata din Romania si care contin unul dintre produsele comercializate de organizator.
4.3 Conditia de participare o constituie achizitionarea de minim un produs participant pe durata Campaniei. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament. 

Sectiunea 5. Mecanismul de desfasurare a campaniei

5.1 Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Promoţie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii:
• Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Secţiunii 4 din prezentul regulament.
• Inscrierea se va face exclusiv in perioada campaniei menţionata la Secţiunea 2 din prezentul regulament prin plasarea de minim o comanda si sa aiba status „Finalizata”! Prin status „Finalizata” se intelege ca o comanda este achitata si livrata.

5.2 Participanţii trebuie:
• sa fi cumparat minim un produs de pe site-ul participant la campanie si sa plaseze o comanda ;
• un participant poate sa participe la toate extragerile acestei campanii, dar pentru acest lucru trebuie sa plaseze mai multe comenzi.

5.3 Toate comenzile finalizate, din fiecare etapa intra in extragerea lunara din data detaliata la articolul 6 din prezentul regulament.
5.4 Dupa data limita de inscriere, Organizatorul nu este responsabil in legatura cu inscrierile in Campanie.

Sectiunea 6. Premiile

6.1 In cadrul Campaniei promotionale se vor acorda mai multe categorii de premii, dupa cum urmeaza:
a. 300 de premii o masca tip servetel din brandurile pe care le comercializeaza Organizatorul ;
b. 3 premii ce constau in consilierea personalizata cu Daiana Anghel.

6.1 In cadrul Campaniei promotionale se vor acorda mai multe categorii de premii, dupa cum urmeaza:

a. Un Serum cu Acid Hialuronic, 30ml – Jorgobe, la achizitionarea oricarui produs din gama selectionata, in perioada 08.02 – 20.02.2023.

b. Discount de 20% la oricare a doua perna ACNEMY achizitionata in perioada 17.02.2023 – 28.02.2022. Discountul se aplica la produsul din cos cu cel mai mic pret dintre cele doua participante la promotie.

6.2 Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se pot acorda alte bunuri sau servicii in schimbul lor. In cazul refuzului vreunui castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia premiului, iar refuzul este manifestat expres si neechivoc), sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul urmand a trece la validarea altui castigator dintre rezervele extrase, in ordinea extragerii acestora.
6.3 Un participant poate castiga un singur premiu pe luna dintre premiile ce constau in obiecte. (6.1 pragraful “b.”)  Un participant poate castiga un singur premiu constand in consilierea personala in intreaga campanie. (6.1 pragraful “c.”).

6.4 In cazul in care Organizatorul nu poate valida drept castigator nici un alt potential castigator, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiile astfel neacordate.

SECTIUNEA 7. Acordarea Premiilor si Validarea Castigatorilor.

7.1 Premiile descrise in prezentul regulament se acorda in perioada de desfasurare a Campania promotionale.
7.2 Premiile descrise la articolul (6.1 pragraful “a.”) se acorda pentru orice comanda plasata in perioada campaniei, indiferent de valoarea comenzii.
7.3 Premiile descrise la articolul (6.1 pragraful “b.”) se acorda astfel la produsul din cos cu cel mai mic pret dintre cele doua participante la promotie.
7.4 Un participant poate sa beneficieze de mai multe ori de promotiile mai sus comunicate, dar pentru asta trebuie fie sa plaseze mai multe comenzi, fie sa achizitioneze mai multe produse pentru care se aplica promotiile.

Sectiunea 8. Confidentialitatea Datelor

8.1 Organizatorii, in vederea desfasurarii campaniei, prelucreaza datele personale ale Participantilor la acesta campanie in conformitate cu Legea 677/200. Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii Campaniei promotionale isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea facturarii si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori/participanti care si-au dat acordul explicit si neechivoc inscriindu-se in campanie.
8.2 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a participantului la campanie, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe email comenzi@bilenegre.ro, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
8.3 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei campanie nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
8.4 Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
8.5 Organizatorul poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele, prenumele, localitatea de domiciliu si imaginea lor. Pentru a-si exprima acordul in acest sens, Participantii vor semna o declaratie in care vor fi cuprinsi, in mod expres si neechivoc, termenii acestui acord.

Sectiunea 9. Diverse

9.1 Prin participarea la campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor acestui Regulament.
9.2 Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte, in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.
9.3 Informatiile pe care participantii le furnizeaza vor fi utilizate doar de Organizator, in conditiile Regulamentului. Orice intrebari, comentarii, reclamatii in legatura cu aceasta Campanie urmeaza a fi transmise Organizatorilor la adresa de email a Campania promotionale.
9.4 Organizatorul nu este raspunzator pentru plata de catre Castigatori a contributiei de asigurari sociale de sanatate, a eventualelor asigurari sau a altor obligatii fiscale datorate de catre Castigatori pentru premiile castigate de acestia, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa (in cazul premiilor impozabile) aplicabil veniturilor individuale provenite din alte campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul Campaniei, se obliga sa il calculeze, sa il retina si sa il transfere la bugetul de stat conform prevederilor legale ale legii 227/2015 Codului Fiscal.
9.5 Campania promotionala poate inceta inainte de termen numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Campania promotionala, dupa anuntarea prealabila a publicului.